วันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

iPhone: Custom UITableViewCell and IBAction

Custom UITableViewCell and IBAction

http://stackoverflow.com/questions/4103643/custom-uitableviewcell-and-ibaction

ในฟังก์ชั่น สร้าง TableViewCell

[cell.addToCart addTarget:self action:@selector(addToCart:)
forControlEvents:UIControlEventTouchUpInside];


ในฟังก์ชั่นที่เป็น action ของเรา

-(IBAction) addToCart:(id) sender{
NSIndexPath *indexPath = [self.tableView indexPathForCell:(UITableViewCell*)
[[sender superview] superview]];
NSLog(@"The row id is %d", indexPath.row);
}


 


answered Nov 8 '10 at 16:22 (stackoverflow.com)

 

เราเอาไปประยุกต์กับ UI อื่นๆ ก็ได้นะที่อยู่ใน TableViewCell
adaydesign :)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น