วันอาทิตย์ที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

iPhone: Dialing number, opening Email & SMS applications

Dialing number, opening Email & SMS applications

http://adeem.me/blog/2009/05/27/iphone-sdk-tips-dialling-number-opening-email-sms-applications/

Content

  1. Dial Number

    • [[UIApplication sharedApplication] openURL:[NSURL URLWithString:@"tel://123123"]];  2. Open Email application

    • [[UIApplication sharedApplication] openURL:[NSURL URLWithString:@"mailto:emailAdress?subject=testMail&body=its test mail."]];  3. Open SMS application

    • [[UIApplication sharedApplication] openURL:[NSURL URLWithString:@"sms:111"]];ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น