วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2554

Code iPhone: Sort an Array of Custom Object using NSSortDescriptor

Code iPhone: Sort an Array of Custom Object using NSSortDescriptor

[sourcecode langauge="objc"]
+(NSArray*)sortArray:(NSArray*)arrayIn withKey:(NSString*)key ascending:(BOOL)asc{
NSSortDescriptor *sortDescriptor = [[[NSSortDescriptor alloc]
initWithKey:key ascending:asc] autorelease];
NSArray *sortDescriptors = [NSArray arrayWithObject:sortDescriptor];
NSArray *sortedArray = [arrayIn sortedArrayUsingDescriptors:sortDescriptors];

return sortedArray;
}
[/sourcecode]

Detail

Reference

adaydesign :)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น