วันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2554

Code Android: Get version name

Code Android: Get version name

[sourcecode langauge="java"]
public static function String getVersionName(Context context, Class cls)
{
try {
ComponentName comp = new ComponentName(context, cls);
PackageInfo pinfo = context.getPackageManager().getPackageInfo(comp.getPackageName(), 0);
return pinfo.versionName;
} catch (android.content.pm.PackageManager.NameNotFoundException e) {
return null;
}
}
[/sourcecode]

Reference

adaydesign :)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น